حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
معرفی شبکه باتری نانو ایران
شبکه باتری نانو ایران (شبنا) یکی از زیرمجموعه های کارگروه صنعت و بازار ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در سال 1395 با همکاری اساتید دانشگاه ها، محققان، دانشجویان و فعالان عرصه صنعت راه اندازی گردید. این شبکه با هدف بهره مندی از توانمندی های داخلی و ارتباط بیشتر دو حوزه صنعت و دانشگاه در راستای قطع وابستگی های خارجی در حوزه باتریهای لیتیومی و انرژیهای تجدید پذیر فعالیت می کند.
مأموریت اصلی شبکه باتری نانو ارتقای صنعت، توسعه دانش و فناوری، توسعه نانو باتری ها و ارتقای نیروی انسانی متخصص در زمینه باتری است. از این رو این شبکه در نظر دارد با شناسایی توانمندی ها و نیازمندی-های صنعتی در داخل و خارج از ایران بتواند در چهار سطح مختلف فناوری باتری، بسترسازی برای همکاری و توسعه فناوری را ایجاد نماید. 

چهار سطح فناوری باتری:
  •   مواد و اجزای سلول
  •   ساخت و تولید سلول
  •    بسته های باتری به صورت کاربردی
  •   تجهیزات ساخت و تست سلول و بسته باتری