حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
اهداف شبکه باتری نانو ایران
شبکه باتری نانو ایران (شبنا) با هدف بومی سازی فناوری باتری و توسعه این صنعت در کشور و همچنین ارتباط مناسب بین محققان، اساتید دانشگاه ها،‌ دانشجویان و صنعتگران داخلی و خارجی این عرصه راه اندازی گردیده است. اهداف کلی این شبکه به شرح ذیل می باشند: 
ایجاد ارتباط مناسب و مؤثر بین صنعتگران و شرکتهای توانمند در عرصه باتری 
ارائه خدمات فنی و مشاوره ای به شرکت ها و صنایع
ایجاد ارتباط مناسب بین صنعت و دانشگاه با هدف حل مشکلات صنعتی  
به روزسانی دانش علمی و فنی محققان از طریق ارتباط با شرکتهای معتبر بین المللی در عرصه باتری  
کمک به توسعه فناوری در شرکت ها و صنایع داخلی
ایجاد بستر مناسب برای صنعتگران و افراد توانمند در جهت ارائه خدمات 
افزایش بهره وری شرکتها و صنایع و بازارسازی برای عرضه تولیدات ملی