حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
حمایت های شبکه باتری نانو ایران
شبکه باتری نانو ایران در راستای حمایت از صنعتگران و محققان این عرصه، با توجه به نوع نیازمندی ها و درخواست مخاطبین می تواند حمایتهای ذیل را برای متقاضیان فراهم آورد: 
ارائه مشاوره های تخصصی رایگان برای انجام پروژه ها و تجاری سازی طرحها و ایده ها 
حمایت مالی از محققان توانمند برای تجاری سازی پروژه ها
حمایت مالی برای خرید تجهیزات لازم جهت ساخت و تست سلول باتری 
پرداخت وام های کم بهره برای حل مشکلات صنعتگران و ارتقای تجهیزات حوزه باتری