حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
برنامه های شبکه باتری نانو ایران
شبکه باتری نانو ایران (شبنا) بر اساس درخواست و نیاز متقاضیان نظیر حل مشکلات مربوط به تجهیزات، بازاریابی و افزایش کیفیت محصولات،‌ شناسایی افراد توانمند و همچنین هدفمندی مناسب برای پروژه های دانشگاهی، خدماتی را در راستای تحقیق و توسعه، عارضه یابی و مشاوره و آموزشهای تخصصی ارائه می دهد. لذا برنامه های شبنا به چند دسته کلی تقسیم می شوند: 
تحلیل پتنت های بین المللی و اولویت بندی موضوعات
جهت دهی به پروژه های دانشگاهی و صنعتی
بومی سازی نانو مواد مورد نیاز صنعت باتری
توسعه نیروی انسانی متخصص در زمینه باتری
کمک به رفع نیازهای صنعتی مرتبط با حوزه باتری 
ارتباط بین افراد توانمند این حوزه با نیازمندی های موجود در کشور
برگزاری چالشهای فناورانه و مسابقات علمی 
برگزاری نشستهای تخصصی در حوزه باتری 
کارگاه های آموزشی آشنایی با تجهیزات و کار با نرم افزارهای تخصصی حوزه باتری 
بازدیدهای علمی